Оферта, политика конфеденциальности

    Публічний договір (оферта) про надання послуг                                                                                                                                  

 

  1. Загальні положення.

1.1. «ФОП Дюкар Оксана Пвлівна», що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію, іменована надалі “Виконавець” з одного боку, пропонує  будь-якій  юридичній або фізичній особі, що надалі іменується “Замовник”,  Замовниське обслуговування в мережі  Інтернет (далі Послуги). Цей договір оферти є публічним, і згідно ст. ст.. 633, 641 і гл.63  Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття  умов якого у відповідності з п. 2  ст. 642 Цивільного кодексу України  вважається  акцептом  даної Оферти (далі Договору) Замовником та Виконавцем.

1.2. Даний Договір може бути заключений  шляхом реєстрації на офіційному сайті Виконавця fortunaplus.net, присвоєння            Замовнику унікального логіна користувача та оплаті Замовником рахунку, отриманого від Виконавця.

           

1.3. Укладаючи даний Договір Замовник підтверджує, що цілком і беззастережно згоден з тим, що він :

            а. В тому випадку, якщо являється фізичною особою дає згоду на отримання та     обробку Виконавцем персональних даних Замовника з ціллю виконання умов даного        договору. Дозвіл на обробку та збереження персональних даних діє на весь строк дїї        договору. Датою закінчення дії договору вважається день закінчення останньої замовленої та   оплаченої Замовником послуги.

            б. Видалення та знищення персональних даних Замовника провадиться за письмовою     (паперовою) заявою Замовника та слугує підставою для розірвання даного договору.

            У цьому випадку Договір вважається розірваний з дати відповідного повідомлення          Виконавця Замовнику.

            в. Крім того, укладанням  договору Замовник підтверджує, що він повідомлений даним Договором про права, встановлені Законом України “Про захист персональних             даних ”  і згоден з там, що його персональні дані передаються ФОП Дюкар О.П. з         ціллю можливості виконання  умов даного договору, можливості проведення      розрахунків.

            Замовник також погоджується з тим, що Виконавець, без додаткового повідомлення       Замовника, має право передавати персональні дані  (як в знеособленому, так і в             відкритому вигляді), або надавати доступ до персональних даних Замовника іншим     суб'єктам ринку виключно з ціллю виконання умов даного договору (работодавцям, яких зацікавило резюме Замовника).

            г. Також, укладанням даного договору Замовник підтверджує, що йому, як суб’єкту             персональних даних відомий та зрозумілий зміст Закону України “ Про захист      персональних даних ”.

            д. Замовник зобов'язується обробляти персональні дані клієнта строго у відповідності      із Законом України “ Про захист персональних даних ”.

           

 

                     2. Терміни і визначення, що використовуються в цьому Договорі.

 

E-mail – електронна пошта.

Веб-сайт  — електронне представництво Замовника в мережі Інтернет, інформаційно-інтерактівній ресурс.

Кабінет клієнта – особистий аккаунт клієнта, в якому він має можливість управляти рахунками, робити замовлення, проводити платежі і таке інше. Кабінет клієнта знаходиться на сайті Виконавця dehost.com.ua    

Логін — унікальний для веб-сервера Виконавця набір букв та цифр, який у поєднанні з Паролем слугує ідентифікатором Замовника.   

Пароль — набір букв і цифр, який у поєднанні з Логіном, слугує  ідентифікатором Замовника.

Спам — масова розсилка листів з  інформацією рекламного, комерційного або агітаційного характеру іншим користувачам Інтернету  без їх згоди, використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і таке інше) як контактні координати при здійсненні будь-якої з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої частини Інтернету  були здійснені ці дії.

Хостинг – розміщення веб-сайту і електронної пошти Замовника на сервері Виконавця.  

 

3. Предмет Договора  

3.1. За даною угодою Виконавець переймає на себе обов'язок надавати Замовнику  такі  послуги:

- відкриття аккаунта на сайті http://fortunaplus.net (з наданням унікального логіна  і пароля, що дозволяють йому отримувати повну інформацію про наявність вільних робочих місць у м.Херсоні і області);   

Вартість і умови реєстрації доменних імен визначені і описані на сайті Виконавця на сторінці: http://fortunaplus.net

- своєчасне розміщення нових об’яв

- розміщення лише перевіреної інформації

- детальніше дізнатися про вакансію на прохання замовника

 

 

 

                                    4. Права і обов'язки сторін 

5.1. Виконавець зобов'язався:

   5.1.1. Надавати послуги, вказані в п.3 цього Договору, належним чином і в строк відповідно до умов цього Договору і в рамках вибраного і сплаченого Замовником тарифного плану.

5.1.2. Забезпечувати постійне цілодобове підключення особистого кабінету Замовника до мережі Інтернет за винятком періодів, необхідних для проведення технічних робіт.

5.1.3. Сповіщати Замовника про зміни тарифів на Послуги, умов обслуговування і методів оплати, а також інших умов цього Договору не менше,  ніж за 10 робочих днів, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Виконавця http://fortunaplus.net і повідомляючи Замовника за адресою його e-mail

5.2. Замовник  зобов'язався:

5.2.1. Своєчасно оплачувати послугу Виконавця згідно з вибраним тарифним планом і на умовах цього Договору.      

  1. Дотримувати правила надання послуг, вказані в Додатку № 1.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Тимчасово призупинити послугу у разі:

  1. Неотримання платні за послугу, що надається.
  2. Поширення інформації із сайта http://fortunaplus.net  на інших сайтах, платформах, та будь-яких інших інтернет ресурсах.

 

 

           

  

 

                                            5. Вартість послуг і порядок розрахунків .

6.1. Вартість послуг визначається прейскурантом цін викладеному на сайті Виконавця. Оплата послуг здійснюється шляхом платежів, суми яких відображуються в кабінеті клієнта Замовника, розміщеному на сайті Виконавця fortunaplus.net.

6.2. Вартість послуг і порядок оплати можуть бути змінені  Виконавцем. Про зміни Виконавець повинен повідомити про зміни за електронною поштою не пізніше ніж за 30 днів до зміни умов. Якщо Замовник не згоден з відповідними змінами він зобов'язаний повідомити про це Виконавця письмово (по e-mail) до закінчення терміну їх введення, вказаного в повідомленні Виконавця. В цьому випадку цей Договір припиняє свою дію з моменту введення нових умов оплати і після завершення передплаченого Замовником періоду. Відсутність повідомлення з боку Замовника означає його згоду із змінами і цей Договір продовжує діяти з врахуванням нових умов.

6.3. Всі повідомлення про терміни закінчення надання Послуг, а також рахунки та інша фінансова  і загальна інформація передається Виконавцем Замовникові на сторінках сайту fortunaplus.net.

 

6.4 У разі призупинення послуги через несплату та подальшому відновленню послуги після сплати Замовником боргу, термін на який послуга була заблокована враховується як термін послуги, що надавалась в повному обсягу.

 

7 Особливі умови і відповідальність Сторін

7.1. Виконавець не компенсує прямі або не прямі збитки, заподіяні Замовникові  в результаті  користування  або неможливості користування Послугами,  у тому числі за  збиток, понесений Замовником  в результаті помилок, пропусків, перерв в роботі.

Розмір відповідальності Виконавця обмежений виключно наданням додаткового часу користування веб-сайтом залежно від часу перерви в наданні послуг. Упущена вигода Замовника відшкодуванню Виконавцем не підлягає.

7.2.Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг. 

7.3.  У разі непрацеспроможності свого ресурсу замовник зобов’язан у термін не пізніше ніж 5 діб повідомити Виконавця, щодо виникнення проблем, у іншому випадку Виконавець не несе відповідальність за збереженість даних Замовника.

7.7. Замовник повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути унаслідок несанкціонованого його використання. За фактом крадіжки логіна і пароля, що сталася з вини третіх осіб,  клієнт має право направити в адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, підтверджуючого оплату Послуг, а також, по запиту Виконавця – документа, що засвідчує особу Замовника.

7.8.  Сторони  зобов'язалися  забезпечувати конфіденційність  мережевих реквізитів (пароль і ім'я)  Замовника.

 

 

8. Обставини непереборної сили (форс-мажор).   

8.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання передбачених цим Договором зобов'язань, якщо таке невиконання пов'язане з обставинами непереборної сили (форс-мажор). . До таких обставин відносяться:  стихійні лиха, аварії, цивільні безлади, страйки,  військові дії,  протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежі, набирання чинності законодавчих актів,  розпоряджень і постанов  державних органів і інші обставини, не залежні від волі сторін.

8.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана письмово сповістити іншу сторону протягом  5 днів про настання таких обставин.

8.3. Якщо обставина непереборної сили безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань в строк, встановлений в цьому Договорі, термін виконання зобов'язань відсовується пропорційно часу дії відповідної обставини.

 

9. Порядок розгляду претензій і суперечок

9.1. Претензії Замовника по Послугах, що надаються, приймаються Виконавцем  до розгляду лише письмово і в строк не пізніше за 5-ть календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Первинна інформація прямує за допомогою  електронного зв'язку, оригінал документа протягом того ж дня підлягає відправці рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Термін розгляду претензій Замовника складає не більш за один місяць з моменту належного повідомлення.

9.2. Для вирішення технічних і юридичних питань при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації  та експертів.

 

10. Інші умови

10.1. Сторони мають право передати або доручити виконання своїх прав і обов'язків за Договором третій стороні, заздалегідь повідомивши про це іншу сторону не менше чим за 10 календарних днів.

10.2. У всіх випадках, не обумовлених і не передбачених в цьому Договорі, сторони повинні керуватися чинним законодавством України.

 

  1. Момент укладення Договору, термін його дії порядок зміни і розірвання.

 

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту реєстрації та оформлення заказу на послуги на сайті fortunaplus.net Замовником і діє протягом терміну, визначуваного тарифним планом Замовника.

11.2. Після закінчення терміну дії Договору, встановленого п. 8.1, якщо Замовник бажає далі користуватися послугами Виконавця і за відсутності заперечень Сторін, виражених у письмовій формі по e-mail, Договір вважається продовженим на наступний термін на тих же умовах. Встановлене цим пунктом правило продовження терміну Договору застосовується у всіх подальших випадках продовження  терміну Договору.

11.3. В разі порушення  Замовником  умов цього Договору  Виконавець  має право розірвати  договір в однобічному порядку.

11.4. Замовник має право у будь-який час і без пояснення причин в однобічному порядку відмовитися від Послуг Виконавця. 

11.5. Виконавець залишає за собою право без пояснення причин не подовжувати цей Договір з Замовником.

11.7. З усіх питань, неврегульованих у цьому тексті Договору сторони керуються чинним законодавством України.

11.8. Сторони зберігають конфіденційну  інформацію, пов'язану з  цим Договором і зобов'язуються використовувати її виключно  в цілях виконання своїх договірних  зобов'язань. 

11.9. Договір залишається в силі в разі  зміни адрес і  реквізитів Сторін, зміни  їх засновницьких документів, включаючи, зміна  власника, організаційно-правової  форми і ін., а також  паспортних, контактних і інших даних Замовника - фізичної особи:

11.9.1.  Виконавець про відповідні зміни повідомляє Замовника  шляхом  розміщення повідомлення про це на  своєму  сайті.     

 

12. Порядок вирішення суперечок .

12.1. Суперечки  та розбіжності за даним Договором вирішуються сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди  -  відповідно до чинного законодавства України.

 

 

13. Реквізити Виконавця

Найменування: ФОП Дюкар Оксана Павлівна
Місце реєстрації: 7303, м. Херсон, вул. Кольцова , буд. 41
Електронна адреса: fortunaplus@.ia                     
Номер фізичної особи платника податків: 2817820044 
КВЕД: 63.91 Діяльність інформаційних агентств, 63.99надання інших інформаційних послуг
Web-сайт: fortunaplus.net               
 

 

Додаток № 1                                                  

        

                            до Договору оферти

Правила надання послуг

 

1. Правила є невід'ємною частиною Договору оферти.

2. Виконавець надає сплачені Замовником Послуги, обумовлені в Договорі, а також забезпечує роботу технічної служби підтримки.

3. Замовник повинен самостійно охороняти від поширення і публікації привласнені Замовникові  ім'я користувача логін   і пароль. У разі обнародування цієї інформації відповідальність за всі дії, здійснені  під логіном і  паролем Замовника ним самим або третіми особами, повністю лежить на самому Замовникові. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за збиток будь-якого роду, понесений їм у зв'язку з втратою їм своїх реквізитів доступу до аккаунту і web-сайту.

6 Замовникові забороняється:

6.1. Використовувати Послуги для передачі через мережу Інтернет будь-якої інформації, що порушує чинне українське або міжнародне законодавство; 

6.2. Здійснювати масову розсилку повідомлень (спаму), як з серверів Виконавця, так і з будь-яких інших серверів/

9. В разі порушення перерахованих Умов Виконавець має право припинити надання послуг за даною угодою до повного усунення Замовником фактів, що послужили підставою для такого припинення, або припинити надання Послуг і розірвати цей Договір в однобічному порядку.

 

 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

 

г.  Херсон                                        « 18» февраль 2019 г.                                                                                              

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую интернет-магазин «Фортуна плюс»,  расположенный на доменном имени www. Fortunaplus.net, может получить о Пользователе во время использования сайта.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1.   В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:

1.1.1. «Администрация сайта Интернет-магазина (далее – Администрация сайта) » – уполномоченные сотрудники на управления сайтом, действующие от имени Название организации,  которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

1.1.5. «Пользователь сайта Интернет-магазина (далее ‑ Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт интернет-магазина.

1.1.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

2.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.   Использование Пользователем сайта Интернет-магазина означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.

2.2.   В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта Интернет-магазина.

2.3.   Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту Интернет-магазина  «Фортуна плюс» Интернет-магазин не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте Интернет-магазина.

2.4.   Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта Интернет-магазина.

 

3.   ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

 

3.1.   Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта интернет-магазина по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на сайте интернет-магазина или при оформлении заказа для приобретения Товара.

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы на Сайте интернет-магазина «Фортуна плюс» в разделе  «Подписааться» и включают в себя следующую информацию:

3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;

3.2.2. контактный телефон Пользователя;

3.2.3. адрес электронной почты (e-mail);

3.3. Интернет-магазин защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы ("пиксель"):

·              IP адрес;

·              информация из cookies;

·              информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);

·              время доступа;

·              адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;

·              реферер (адрес предыдущей страницы).

3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта Интернет-магазина, требующим авторизации.

3.3.2. Интернет-магазин осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля законности проводимых финансовых платежей.

3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история покупок, используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.

4.   ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта интернет-магазина может использовать в целях:

4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте Интернет-магазина, для оформления подписки дистанционным способом с  интернет-магазином «Фортуна плюс».

4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта интернет-магазина.

4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта интернет-магазина, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.

4.1.4. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.

4.1.5. Создания учетной записи для предоставления информации, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.

4.1.6. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с использованием Сайта интернет-магазина.

4.1.10. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Интернет-магазина или от имени партнеров Интернет-магазина.

4.1.11. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

4.1.12. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров Интернет-магазина с целью получения продуктов, обновлений и услуг.

5.  СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, фирмам-соискателям, организациям, ищущим персонал исключительно в целях выполнения заказа Пользователя, оформленного на Сайте интернет-магазина «Фортуна плюс».

5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Украины только по основаниям и в порядке, установленным Украинским законодательством.

5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.

5.5. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

5.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

6.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Пользователь обязан:

6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом интернет-магазина.

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.

6.2. Администрация сайта обязана:

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.

6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.

6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.

6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Украины, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.

7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:

7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.

7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.

7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

8.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем сайта Интернет-магазина и Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

8.2 .Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательствомУкраины.

8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта применяется действующее законодательство Украины.

9.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте интернет-магазина, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать  в раздел сайта «Отзывы» интернет-магазина

9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу http://.fortunaplus.net.

 

Обновлено «18»  февраля 2019 г.